GPS TRACKING SYSTEMS - การทำงานของอุปกรณ์และเว็บแอบพลิเคชั่น

Meitrack T333

  • แสดงตำแหน่ง คำนวนเส้นทาง วัดระดับเชื้อเพลิงแบบReal Time
  • ใช้สัญญาณดาวเทียม (U-BOX7) ควบคู่กับโทรศัพท์ ซึ่งเป็นมาตราฐานสากลในการระบุพิกัดต่างๆ
  • มีหน่วยความจำเพื่อบันทึกตำแหน่ง 8 MB
  • มีปุ่มแจ้งเตือนภัย (SOS)
  • มีรายงาน Mileage ในตัว
  • สั่งตัดไฟฟ้าเพื่อดับเครื่องยนต์ (Stop Engine)
  • ติดตามเป็นช่วงเวลาได้ เช่น ทุก 1 นาที
  • ติดตามด้วย SMS และหรือระบบ 3G

Web Realtime Application

คุณภาพพรีเมี่ยมเกรด

ตัวอุปกรณ์ GSP Tracker ใช้ chipset คุณภาพสูง และเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งาน

ระบบติดตามรถยนต์ REALTIME

โปรแกรมติดตามรถยนต์ แบบ realtime online ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ GPS Tracker เพื่อตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบ

จัดตารางการบำรุงรักษา

โปรแกรมจัดการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนอะไหล่ของตัวรถ และบริหารจัดการ ตารางการเดินรถ หรือ Fleet Management

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

พร้อมด้วยบริการติดตั้ง ที่มีระบบควบคุมไฟคุณภาพสูง เราจึงเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศ ที่กล้ารับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน

GPS TRACKING SYSTEMS - การทำงานของโปรแกรม

ติดตามแบบ Real-Time สามารถดูตำแหน่งของรถ ณ ปัจจุบัน พร้อมแสดงรายละเอียดสถานที่

สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

แสดงสถานะต่างๆ ของรถ เช่น ความเร็ว

กราฟรายงานอัตราการใช้น้ำมันแสดงปริมาณน้ำมันในถัง และที่ถูกใช้ไป

กำหนดสถานที่ปลายทางได้ และมีการแจ้งเตือนผ่าน E-mail เมื่อรถ เข้า – ออก สถานที่ที่ตั้งไว้

ค้นหาเส้นทาง , สถานที่ คำนวณระยะทาง และสามารถสร้างจุดจอดได้ทันที

รายงานการซ่อมบำรุง(Maintenance) รายงานการตรวจเช็ค / เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง

ถ่ายภาพนิ่งจากกล้อง และสามารถถ่ายภาพเองได้

ถ่ายภาพนิ่ง ทุกๆ 10 นาที


เอกสารประกอบคู่มือการใช้งาน Web Application